• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022

Obec Drahňov, v zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“), ako dotknutá obec, na základe písomného oznámenia Okresného úradu Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26  Košice, č.: OU-KE-OSZP1-2015/044997-3 zo dňa 07.12.2015, doručeného obci Drahňov dňa 11.12.2015

informuje verejnosť

spôsobom v mieste obvyklým o tom, že obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice, predložil na Okresný úrad Košice, Odboru starostlivosti o životné prostredie kraja podľa § 5 ods. 1 zákona o EIA oznámenie o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022“,

 

ktoré bolo Obci Drahňov zaslané podľa § 6 ods. 2 zákona o EIA ako dotknutej obci.

 

Do predmetného oznámenia, ktoré je v plnom rozsahu zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1, je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v dotknutých obciach a mestách uvedených v Prílohe č. 1 tohto oznámenia, ktoré z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí v zmysle § 6 ods. 4 určil príslušný orgán, ktorým je Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja, Komenského 52, 040 01  Košice.

Zároveň oznamujeme, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené.

                                                                                                                                                                                                                      

 

Príloha č. 1:  Zoznam obcí a miest, kde je oznámenie k nahliadnutiu je zverejnený na stránke obce Drahňov v časti "dokumenty".

Dátum doručenia oznámenia č.: OU-KE-OSZP1-2015/044997-3 zo dňa 07.12.2015 o strategickom  dokumente: 11.12.2015

Oznámenie verejnosti v obci Drahňov zverejnené dňa:   11.12.2015                 

Oznámenie verejnosti zvesené dňa:    ..................

Zoznam aktualít

Materská škola Drahňov realizuje projekt : Inkluzívny model vzdelávania na predprimarnom stupni školskej sústavy
Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0
Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení
Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022
Informácia verejnosti: Záverečné stanovisko - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Elektronická adresa obce Drahňov : obec.drahnov@gmail.com