• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko

Obec Drahňov, v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), ako dotknutá obec, informuje verejnosť, že dňa 14.08.2015 obdržala z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, Správu o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie (netechnické zhrnutie) navrhovanej činnosti "PREPOJOVACÍ PLYNOVOD POĽSKO - SLOVENSKO".

Navrhovateľom je spoločnosť eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09  Bratislava.

Zhotoviteľom je spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08  Žilina.

Do uvedenej správy o hodnotení (netechnického zhrnutia), ktorá je zverejnená na dobu 30 dní spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce, možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na obecnom úrade v Drahňove v pracovných dňoch od 07:30 hod. do 15:30 hod.

Podľa § 34 ods. 3 Obec Drahňov, ako dotknutá obec, oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti.

Celá správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle ministerstva

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko

Obec Drahňov k správe o hodnotení podľa § 35 ods. 1 zákona doručí svoje písomné stanovisko na adresu - Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

Zoznam aktualít

Materská škola Drahňov realizuje projekt : Inkluzívny model vzdelávania na predprimarnom stupni školskej sústavy
Informácia verejnosti: Správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie / Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko
Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Drahňov Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0
Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení
Oznámenie verejnosti o SD - PHSR KSK na roky 2016-2022
Informácia verejnosti: Záverečné stanovisko - Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : Elektronická adresa obce Drahňov : obec.drahnov@gmail.com