• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Dokumenty

VZN č.2-2012
Všeobecne záväzne nariadenie č.2/2012 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obcí Beša,Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Vojany - zmeny a doplnky na k.ú. obce Drahňov
(2277.18)
(kb)
(4137.01)
(kb)
(6909.28)
(kb)
(3334.57)
(kb)
(3229.59)
(kb)
(4533.49)
(kb)
(3950.68)
(kb)
Programový rozpočet obce Drahňov na roky 2014 - 2016
Programový rozpočet obce Drahňov na roky 2014 - 2016
(249)
(kb)
Realizácia projektu : Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
Materská škola Drahňov zapojená do národného projektu : Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
(436.47)
(kb)
Realizácia projektu : Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
Materská škola Drahňov zapojená do národného projektu : Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
(32.95)
(kb)
Výsledky komunálnych volieb 2014
Výsledky komunálnych volieb 2014
(526.34)
(kb)
Návrh rozpočtu obce Drahňov na rok 2015
Návrh rozpočtu obce Drahňov na rok 2015
(2449.83)
(kb)
VZN obce Drahňov č. 1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
VZN obce Drahňov č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
(416.44)
(kb)
VZN obce Drahňov č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN obce Drahňov č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(430.91)
(kb)
VZN obce Drahňov č.3/2015 o miestnych daniach
VZN obce Drahňov č. 3/2015 o miestnych daniach
(351.7)
(kb)
Oznámenie verejnosti
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja.
(1215.88)
(kb)
Oznámenie o vyhlásení výberového konania TSP v obci Drahňov 19.06.2015
Oznámenie o vyhlásení výberového konania TSP v obci Drahňov 19.06.2015
(62)
(kb)
Návrh Záverečného účtu obce Drahňov rok 2014
Návrh Záverečného účtu obce Drahňov rok 2014
(2141.28)
(kb)
Zverejnenie a výzva verejnosti
K veci: "Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku "Elektrárne vojany, závod" prevádzkovateľ Slovenské elektrárne, a.s. podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení nie
(852.71)
(kb)
VZN č. 6-2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ v obci Drahňov
(717.78)
(kb)
VZN č. 7-2015
Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, potencionálneho stravníka školskej jedálne pri MŠ a na dieťa školského klubu detí v ZŠ zariadení so sídlom na území obce Drahňov
(376.88)
(kb)
Návrh rozpočtu obce Drahňov na roky 2017-2019
Návrh rozpočtu obce Drahňov na roky 2017-2019
(673.52)
(kb)