• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Profil verejného obstarávateľa

 Obec Drahňov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Drahňov na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.


 

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Drahňov v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona. Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,

  2. zákazky podlimitné,

  3. zákazky podľa §9 ods. 9 zákona

.


 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:

Obec Drahňov

 Adresa sídla:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

076 74 Drahňov 154

Obec

Tibor Jasovský, starosta obce

 IČO:

00 331 503

 DIČ:

2020540016

 Banka:

Prima banka Slovensko, a.s.

 Účet:

4232988001/5600

 Telefón:

056/ 639 53 88

sekretariát, podateľna

 Fax: 

056/ 628 32 76

 

 E-mail:

obec.drahnov@gmail.com  

 

 Web:                     

Osoby odborne spôsobilé na verejné obstarávanie:

www.drahnov.sk

Ing. Marcel Molčanyi

Tel.: 0905/310 336