• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o vypracovaní projektu Vyhotovenie žiadosti o dotáciu na MF SR. OZ - Nová šanca v Mezibodroží
500.00 €
Zmluva zo dňa 07.02.2018 Poskytnutie finančného príspevku na nákup CT prístroja OZ - Nová šanca v Mezibodroží
500.00 €
Zmluva č.: 01/2018 o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa - nájomné bytové domy, 7BJ, blok A1., Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č. 1-2018 o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou Odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie a čistenie splaškových odpadových vôd v ČOV (nájomné bytové domy-7BJ-blok A1, parc. č. 249/1). Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva o dielo č. MT 2018 02 01 "Výmena okien a dverí" (kaštieľ-ZŠ) Mercedes-Travel s.r.o.
107929.80 €
18/42/052/3 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
10845.00 €
Zmluva č.: 14/2017 o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 13/2017 o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 12/2017 o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 11/2017 o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
č. VO-042018 Poskytovanie komplexných poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania. Lungo Mare, s.r.o.
5400.00 €
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 26.10.2017 Ukončenie právneho vzťahu založeného Zmluvou o dielo zo dňa 26.10.2017. PYROMETAL, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Komunitné centrum Drahňov PYROMETAL, s.r.o.
166927.46 €
Dodatok č. 1 Podľa špecifikácie v Čl. I. Predmet Dodatku. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
733599.99 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva ZEPO, spol. s r.o.
1471.23 €
Nájomná zmluva Nájomná zmluva ZEPO, spol. s r.o.
919.40 €
22/001/17 Dodatok č.1 Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
19102017 Finančný príspevok na usporiadanie oblastnej výstavy drobných zvierat Obec Drahňov
50.00 €
Dodatok č.1 zo dňa 24.10.2017 "Rekoštrukcia ČS "0" Drahňov ZEPO, spol. s r.o.
6000.00 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia ČS "0" Drahňov. ZEPO, spol. s r.o.
38883.23 €
05102017 Finančný príspevok na usporiadanie jubiléjneho 10.ročníka miestnej výstavy drobných zvierat Obec Drahňov
50.00 €
06102017 Realizácia rekonštrukcie -vnútorné stavebné úpravy interiéru kaplnky. Obec Drahňov
7000.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela Zmluva o vytvorení diela uzatvorená dňa 27.01.1017 sa dopĺňa o nový bod 14.10 v článku XIV. Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
0.00 €
Dodatok č. 1 Mandátnej zmluve K Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 09.01.2017, zmena bodu 8.9 v článku VIII., dopĺňa sa o bod 8.15 článok VIII. JUDr. Zuzana Husárová
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Doplnenie ZoD o body 14.7 a 14.8 do článku XIV. PYROMETAL, s.r.o.
0.00 €
04092017/MŠ Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
80.00 €
04092017/ZŠ Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
580.00 €
Zmluva o dielo Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. PYROMETAL, s.r.o.
718639.10 €
24ZVS00000654024 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
ZM_SEP-IMRK2-2017-001044 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
117402.10 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku C-KN č. 338/8,č. 338/7, č. 340/2 Obec Drahňov
1466.85 €
15/2017/§54-ŠnZ Predmeto, dohody je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
7057.32 €
2017/08 Stavebné úpravy objektu s č.167 LENOL SK s.r.o.
48796.56 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č. 1- 2017 Zmluva č. 1-2017 o odvádzaní splaškových odpadových vôd obecnou kanalizáciou Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a odmene za právne služby Poskytovanie právnych služieb v daňovej exekúcii, pri výkone daňovej kontroly, pri vybavovaní opravných prostriedkov podávaných daňovými subjektami v daňovom konaní a daňovej kontrole, vrátane prípravy rozhodnutí a opatrení obce ako správkyne dane v týchto konaniach. JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
0.00 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Szerbin Alexander rod. Szerbin
3785.10 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku E-KN parc. č. 5239 Szerbin Alexander rod. Szerbin
3.79 €
43/§52/2017 Zabezpečenie, úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce
9950.40 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / 25.05.2017 Poskytovanie služby vo zovlenom programe. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 12.04.2016 na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Zmena sídla mandatára, zmena a dopln. Čl. VI, ods. 12. Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / 903995388 Úprava poskyt. služieb. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / 902913944 Úprava poskyt. služieb. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / 902913943 Úprava poskyt. služieb. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb / 903283275 Úprava poskyt. služieb. Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
USVRK-OIP-2017/000504-001 Zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
č. 201709925 Poskytnutie a vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. Disig, a.s.
103.20 €
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307682S/2017 Dodávka el. energie / OČS. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307682S/2017 Dodávka el. energie / objekt s.č. 167. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva č.: 10/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Vykonávanie stavebného dozoru nad zhotovením stavby "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". TEKTONIKA s.r.o.
4890.00 €
Zmluva č.: 09/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 08/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 07/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 06/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 05/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 04/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 03/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 02/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva č.: 01/2017/BV o dodávke pitnej vody Dodávka pitnej vody Obec Drahňov
0.00 €
Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere 22/060/09 Dodatok č.1 Úročenie - v prípade, že bude v súlade s Úverovou zmluvou stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 (slovom nula.) Obec zaplatí raz ročne do 31.01. poplatok za monitoring zmluvných podmienok za prislušný kalendárny rok vo výške 0,10% zo zostatku istiny úveru Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
22/001/17 Poskytnutie úveru bankou za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predfinancovanie, spolufinancovanie a refundácia oprávnených nákladov investičného projektu " Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov" Prima banka Slovensko a.s.
733599.99 €
001/OČS/2017 Užívanie technicko-prevádzkových celkov podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Hydromeliorácie, štátny podnik
10.00 €
Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služieb Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb v oblasti informačných technológií a vzdelávania v zmysle zákona 305/2013 Z. z. a podľa špecifikácie uvedenej v zmluve. SMILES SK s.r.o.
0.00 €
Zmluva č .2017_ MPC _ ŠOV _ZŠ_020 Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre ZŠ z prostriedkov ESF pri implementácii projektových aktivít Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
06022017 Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
ZM_SEP-IMRK2-2017-000564 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov Kód projektu v ITMS2014+ : 312061C352 Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, obec Drahňov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
733599.99 €
11/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
10/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
09/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
08/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
07/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
06/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
05/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
04/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
03/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
02/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
01/2017 Dodávka pitnej vody do odberného miesta odberateľa. Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva o dielo na vykonávanie stavebného dozoru Stavebný dozor nad zhotovením stavby "Komunitné centrum Drahňov". K.R.E., s.r.o.
1450.00 €
42/2/2017/závodTV Distribúcia pitnej vody pre Obec Drahňov - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
41/1/2017/závodTV Prevádzkovanie verejného vodovodu - rozvodné potrubie RAD 5 - dĺžka 576 m vrátane vodovodných prípojok v počte 39 ks v obci Drahňov. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
400.00 €
Zmluva o vytvorení diela Projektová dokumentácia "Komunitné centrum Drahňov" (stavba). Ing. Arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
2800.00 €
VO-30122016 Komplexné poradenské služby pri VO. Lungo Mare, s.r.o.
5400.00 €
MZ09012017 Kompletná realizácia verejného obstarávania na projekt "Komunitné centrum Drahňov" JUDr. Zuzana Husárová
450.00 €
Zmluva dielo č. 4159/2016/A1V Realizácia vodovodnej prípojky, montáž vodomernej zostavy (rozvodné potrubie RAD 5). Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
2112/2016 Zakúpenie Komunálneho posypového rozmetadla zn. Pronar, typ: PS 250M 1 kus AT AGROTYP, s.r.o.
1820.40 €
Dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2016 Za nájom nebytových priestorov pre elokované pracovisko SOŠT Košice Obec Drahňov
600.00 €
Dodatok zo dňa 09.12.2016 V prípade zastupovania obce odvokátkou v právnych veciach osobitne Významných pre obec, môže obec Drahňov rozhodnúť o poskytnutí jednorázovej osobitnej odmene za poskytovanie právnych služieb advokátkou JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
0.00 €
Dohoda o ukončení 28112016 Poskytnutie služby webového geografického informačného systému spoločnosti Geodeticca GEODETICCA, s.r.o.
29.00 €
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru Oprava, údržba a servis motorových vozidiel a príslušenstva. Milan Kister MK Servis
5998.80 €
22112016MŠ Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ v MŠ Drahňov Obec Drahňov
50.00 €
22112016ZŠ Prenájom nebytových priestorov potrebných pre realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ Obec Drahňov
50.00 €
24102016 Poskytnutie finančného príspevku na usporiadanie oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat Obec Drahňov
50.00 €
Zmluva o dielo č. 4/2016 Bleskozvod / ZŠ. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
12192.26 €
Zmluva o dielo č. 3/2016 Oprava a údržba elektrických zariadení Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
3420.89 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 4907.6060055VVA Realizácia vjazdov - termín realizácie najneskôr do 30.04.2017. Eurovia SK, a.s.
0.00 €
25102016 Vývoz a likvidácia odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie,čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych a kanalizačných šácht a monitorovanie kanalizácie Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
Zo dňa 29.09.2016 Vykonávanie elektroinštalačných prác, odborných prehliadok, kontroly, opravy, údržby a revízie elektrických zariadení. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
15.00 €
14092016/MŠ Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre MŠ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
100.00 €
14092016/ZŠ Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre ZŠ M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.,
200.00 €
Nájomná zmluva zo dňa 13.09.2016 Prenájom nehnuteľností LV 514, par.č.C-KN 78/1, par.č.C-KN 79/1 ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva Vybavenie kuchyne školskej jedálne v obci Drahňov. Elektroservis VV, s.r.o.
5868.00 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.6060055VVA Realizácia vjazdov v obci Drahňov Eurovia SK, a.s.
63015.66 €
Zmluva č. 146/08/2016/Mi por. č. 101/08/2016 Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV", od km 0,638 - km 0,946. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Zmluva o dielo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drahňov. ZEPO, spol. s r.o.
63024.97 €
Dohoda zo dňa 03.08.2016 Poskytnutie finančného príspevku na obnovu veže reformovaného kostola Obec Drahňov
7000.00 €
Kúpna zmluva Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Hvizdošová Janka rod. Hančáková
1333.33 €
Kúpna zmluva Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2 Šimoničová Eva rod. Sisáková
1333.34 €
Kúpna zmluva Predaj pozemkov v k.ú. Drahňov - E-KN parc. č. 5301/1, E-KN parc. č. 5301/2. Mičúchová Maria rod. Sisaková
1333.33 €
Zmluva o dielo č. MT 2016 07 01 Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ - vytvorenie nových tried. Mercedes-Travel s.r.o.
82716.60 €
1017622300 Balik 1P doba viazanosti 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2016 Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy v článku III. SKAYA s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu - odberné miesto Drahňov 58. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.00 €
Zmluva o zabezpečení systémku združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Natur - Pack, a.s.
0.00 €
24ZVS 0000231996A Pripojenie do distribučnej sústavy - odberné miesto: Drahňov 58. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". SKAYA s.r.o.
14700.00 €
115214 08U01 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu "Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV". Environmentálny fond
200000.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Riadenie projektu - externé - Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov. K.R.E., s.r.o.
10500.00 €
Zmluva 46/05/2016/Mi por. č. 84/05/2016 Úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby "Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV". Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Č.ú. 4232985011 Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálneho fondu. Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005 Konverzia ceny na Euro a indexácia. ZEPO, spol. s r.o.
210526.32 €
Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania Zabezpečenie realizácie VO pre projekt "Rekonštrukcia, dostavba a nadstavba MŠ Drahňov". Le Mur a Vic Tim, s.r.o.
2650.00 €
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy / ZŠ Dočasné užívanie priestorov ZŠ na pedagogickú výučbu. Súkromná základná umelecká škola
50.00 €
Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy / MŠ Dočasné užívanie priestorov MŠ na pedagogickú výučbu. Súkromná základná umelecká škola
50.00 €
Zmluva o aktuaizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva, č. tz2016-03-09dh2 WinCITY Registratúra (aktualizácia, liencia, systémová podpora). TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Zmluva o poskytnutí počítačových programov, služieb systémovej podpory a licenčná zmluva, č.tz2016-02-25mg1 Program: WinCITY Registratúra pre jednu pracovnú stanicu. TOPSET Solutions s.r.o.
1.20 €
Zmluva číslo MC04022016 o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Vytvorenie webstránky, domény a webhostingu Webex media, s.r.o.
450.00 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzatvorenie "Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov" s organizáciou zodpovednosti výrobkov (OZV). Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. VO-01022016 Komplexné poradenské služby pri VO. Lungo Mare, s.r.o.
4950.00 €
č. E20151201 Stavebné opravy objektu s.č.167 - sociálne a prevádzkové priestory - I. etapa EUROTREND SK s.r.o.
35242.44 €
7/2015 "MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Ján Vaľo JaVa
0.00 €
Zmluva o dielo č. 16/12/2015 Kamerový systém v ZŠ Drahňov SYTELI, s.r.o.
5749.62 €
Kúpna zmluva Odkúpenie nehnuteľností (LV č. 29). Mgr. Ďurková Ida, rod. Kočišová
13000.00 €
9/2012 T zo dňa 28.06.2012 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov PJ č. 211 840 Drahňov COOP Jednota Nitra, SD
0.00 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve číslo 01ZS/2014 Projekt " Naša škola pre všetkých " Zmena značky a vylepšenie technických parametrov procesora- stolový počítač na Lenovo ThinkCentreE73 MICRODAT, s.r.o
0.00 €
Dodatok číslo 1 Licenčná zmluva č.1 na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém miest zosnulých Pavol Halanda
60.00 €
Zmluva o praktickej výučbe Poskytnutie odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej praxe študentov bezodplatne. Obec Drahňov
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 80-000018052PO2008 Zmena: Zoznam príloh zo dňa 20.10.2015 (z dôv.napoj.objektu so s.č. 167). Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo zo dňa 01.07.2005 "Drahňov - splašková kanalizácia a ČOV": Zmena termínu realizácie stavby (12/2020), cena predmetu zmluvy (prepočet z SK na Eur). ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.08.2015 Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 4/2015 Výmena rozvádzačov NN - ZŠ Drahňov. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
4149.36 €
Poistná zmluva č. 6001945946 Poistenie majetku (MŠ). Wüstenrot poisťovňa,
77.23 €
18092015ZŠ Školské ovocie v rámci projektu EU Základná škola A.O.D.TRADE s.r.o.
700.00 €
18092015MŠ Školské ovocie v rámci projektu EU Materská škola A.O.D.TRADE s.r.o.
150.00 €
č. Z201517621_Z Školský nábytok zakúpenie pre ZŠ Interiéry Riljak, s.r.o.
3299.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.08.2015 Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Kanalizačná prípojka ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmuve o dielo zo dňa 17.08.2015 Drahňov - Administratívna budova s.č. 167 - Vodovodná prípojka ZEPO, spol. s r.o.
0.00 €
NZ zo dňa 28.08.20145 Prenájom nebytových priestorov využívané na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Stredná odborná škola technická, príspevková organizácia KSK
484.29 €
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov. AUTOFLASH s.r.o.
19900.00 €
Zmluva o dielo č. 4701/2015/A1V Realizácia vodovodnej prípojky, montáž meradla, montáž vodomernej zostavy / ojekt č. 167 /. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
0.00 €
Zmluva o dielo č. 7/2015 "MŠ Drahňov - výmena okien, dverí a oprava schodísk" Ján Vaľo JaVa
35382.89 €
Zmluva o dielo / 17.08.2015 Kanalizačná prípojka ZEPO, spol. s r.o.
12510.65 €
Zmluva o dielo / 17.08.2015 Vodovodná prípojka / Drahňov 167. ZEPO, spol. s r.o.
35514.70 €
Zmluva o poskytnutí služy WebGIS mini Poskytnutie služby webového geografického informačného systému. GEODETICCA, s.r.o.
149.00 €
Kúpna zmluva č. Z201514561_Z Veľkokapacitný kontajner. UNIKOV NITRA, s.r.o.
5080.00 €
2013 MRKII PO PO 298 Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
9/2012 T Nájomné za užívanie predmetu nájmu COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
Zmluva o vytvorení diela / 03.06.2015 Vytvorenie diela "Mramorový reliéf s portrétom Gábora Lónyayho". Ferenc Gyorgy
3000.00 €
Rámcová dohoda o dodaní tovaru "Farby-Laky"/ zo dňa 23.05.2015 Dodanie tovaru Farby - Laky" Latorica Katarína Majorošová
2717.82 €
13052015 Poskytnutie finančného príspevku pre Reformovanú kresťanskú cirkev, farnosť Drahňov Obec Drahňov
3500.00 €
12052015 Poskytnutie finančného príspevku pre Gréckokatolicku cirkev Obec Drahňov
3500.00 €
Zmluva o dielo Zhotovenie diela "Realizácia vjazdov v obci Drahňov". Eurovia SK, a.s.
33227.02 €
Kúpna zmluva Nákup a dodanie tovaru "Zberné nádoby na komunálny odpad". FEREX, s.r.o.
5940.00 €
tz2015-03-25bt1 Pravidelne ročne poskytovanie služby aktualizácie a spracovanie dát do programu WinCITY katasster TOPSET Solutions s.r.o.
36.00 €
Rámcová dohoda o poskytovaní služby a dodávke tovaru Kancelárska technika, spotrebný materiál pre tlačiarne a servis výpočtovej techniky. TELLUS - Peter Lukáč
5769.24 €
Rámcová dohoda o dodávaní tovaru / 01.04.2015 Priebežné dodávaniu tovaru "Vodoinštalačný a kúrenársky materiál". MERATECH-SOLAR, s.r.o.
3452.39 €
Zmluva o dielo č. 2/2015 Oprava nevyužitých priestorov v ZŠ Drahňov. Attila Hires - Stavebná činnosť
35216.50 €
Rámcová dohoda č. 01/2015 Dodávka tovaru - Stavebný materiál. Bölöni, s.r.o.
14422.32 €
č.DOD/01-2015/034/2013-IZ-5.0/V Národny projekt terénna sociálna práca Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít, č. 54/15/CEZ Marketingové plnenie v rozsahu zmluvy. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
900.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Zmena dátumu v § 6 "Práva a povinnosti ZŠ / 30.06.2015. Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 255/12/2014/SCKSK Zmena doby dočasného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie / Výstavba chodníkov - Drahňov. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy Rešpektovanie všobec.záv.právnych predpisov SR ako aj Európskeho spoločenstva, ktorými je SR viazaná - podľa uvedenia v dodatku. Metodicko-pedagogické centrum
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01-06-2014-KF Zmena termínu dodania diela. Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
0.00 €
Zmluva o výkone činností pracovnej zdravotnej služby Výkon činností pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení Mgr. Peter Szakszon AGOLO
1.00 €
05/2015 Dodávka kancelárskych a školských potrieb PAPIER LECHMAN s. r. o.
19980.00 €
04/2015 Dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov PAPIER LECHMAN s. r. o.
15800.00 €
03/2015 Dodávka - pracovné odevy a obuv ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
8000.00 €
02/2015 Dodávka na Záhradnú techniku ZVAREX Slovakia, spol. s r.o.
13700.00 €
01/2015 Dodávka PRACOVNÉHO NÁRADIA Juhászová Natália
19960.00 €
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/04/2013/SCKSK uzatvorenej dňa 23.04.2013 Zmena doby nájmu, najdlhšie do 31.12.2020. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Nájomná zmluva č. 258/12/2014/SCKSK Predmetom nájmu je časť parcely registra "C" KN č. 615 v k.ú. Drahňov o ploche cca 300,78 m2 / k stavbe "Výstavba chodníkov - Drahňov". Správa ciest Košického samosprávneho kraja
1.00 €
Zmluva č. 255/12/2014/SCKSK p.č. 38/10/2014 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii Úprava práv a povinností správcu a stavebníka / stavba "Výstavba chodníkov - Drahňov" Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
03122014 Finančný príspevok na usporiadanie Mikulašského večierka Obec Drahňov
100.00 €
Kúpna zmluva číslo: 01ZS/2014 Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva /Projekt: "Naša škola pre všetkých", číslo projektu SI01001. MICRODAT, s.r.o.
18241.40 €
Zmluva o dielo č. E 2014 10 01 Zhotovenie diela "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372" EUROTREND SK s.r.o.
35748.42 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.4060087VVA Výstavba chodníkov - Drahňov. Eurovia SK, a.s.
35377.10 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.4060088VVA Dopravné značenie a priľahlé spevnené plochy - Drahňov. Eurovia SK, a.s.
34601.72 €
995/2014 Poskytnutie projektového grantu za účelom realizácie projektu "Naša škola pre všetkých". Úrad vlády Slovenskej republiky
34620.00 €
03092014 Kúpna zmluva na dodávku školského ovocia v školskom roku 2014/2015 A.O.D.TRADE s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.3 Výška a splatnosť nájomného, iné platby COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
Zmluva o dielo Oprava vnútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov ZŠ. Július Kun, Maľby-nátery
5835.00 €
01082014 Poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu elektrického vedenia v budove Farského úradu v Drahňove Obec Drahňov
3500.00 €
Rámcová dohoda č. 2014/01 Poskytnutie služby - Údržbárske práce (vodoinštalačné a kúrenárske) v objektoch obce. Plutko Ladislav
19648.00 €
Zmluva o dielo ev. č. 1/7/2014 Drahňov kaštieľ - oprava nevyužitých priestorov a ich využitie pre vytvorenie nových tried pre ZŠ Drahňov BUKÓ-firma, s.r.o.
35394.38 €
09072014 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre gréckokatolícku cirkev, farnosť Čičarovce Obec Drahňov
3500.00 €
Zmluva o dielo ev. č. JaVa 2014/06/03 Stavebné opravy interiéru a pridružených priestorov kuchyne a sociálnych priestorov jedálne v MŠ Drahňov. Ján Vaľo JaVa
35390.26 €
Rámcová dohoda č. 01/2014 Geodetické práce. GLOBEL s.r.o.
19650.00 €
24062014 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
4390.00 €
Zmluva o poskytovaní architektonických služieb č. 20140602 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom "Výstavba chodníkov - Drahňov" patrikpanda s.r.o.
3000.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: MK-1470/2014/1.1 Zmena identifikačných údajov prijímateľa. Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo: MK-1470/2014/1.1 Poskytnutie dotácie na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva jednorázovo na podporu realizácie projektu s názvom "Drahňov - Kaštieľ, č. ÚZPF 19/0, súpisné číslo 1, číslo parc. 372. Ministerststvo kultúry Slovenskej republiky
15000.00 €
Zmluva o dielo č. 10/2014 Prekládka pracoviska kamerového systému. PORVAZ s.r.o.
22794.00 €
Rámcová dohoda č. 02/06/2014 Vykonávanie servisu kamerového systému. SYTELI, s.r.o.
11904.00 €
Zmluva o dielo č. 01-06-2014-KF Stavebné opravy exteriéru a interiéru vstupných priestorov administratívnej budovy, súp. č. 167. Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
35413.08 €
Kúpna zmluva / 23.05.2014 Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Obec Drahňov
1.00 €
Kúpna zmluva / 23.05.2014 Prevod nehnuteľnosti - CKN č. 480/2, 467 m2 Obec Drahňov
1.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913942 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb, t.č. 902913940 Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
07/2014 Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov SD GASTRO s. r. o., Trebišov
2000.00 €
Zmluva o dielo č. 1/05/2014 Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania záujmového územia pre spracovanie PD "Výstavba chodníkov - Drahňov". Milan Uhorščák
1550.00 €
Mandátna zmluva č. 01/2014 Stavebný dozor stavby "Drahňov - dom smútku / novostavba" Ing. Turovský Cyril
5580.00 €
Zmluva o poskytnutí služby / 05.05.2014 Vypracovanie "Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Drahňov na roky 2014-2020". Gemini Group s.r.o.
2160.00 €
Zmluva o poskytovaní deratizačných služieb / 29.04.2014 Deratizácia intravilánu obce Drahňov. MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
2364.00 €
Zmluva o dielo č. 20110217 Zhotovenie diela - stavby "Drahňov - Dom smútku / novostavba" NOVICOM s.r.o.
306664.84 €
č.: 01/2014 Poskytovanie služieb - Vyprázdňovanie žúmp a čistenie žúmp vrátane likvidácie, vývoz odpadových vôd vrátane dopravy, frézovanie kanalizácie, čistenie kanalizácie krtkom, čistenie a montáž revíznych šacht a monitorovanie kanalizácie Ladislav JAKUB-CSACSA
0.00 €
Zmluva o dielo / zo dňa 16.04.2014 Rozšírenie elektrickej prípojky objektu MŠ a ZŠ. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
7426.30 €
Dodatok č. 4 ku zmluve č. A/439/03/2010 Zmluva o aktualizácii programov Zmena ročného aktualizačného poplatku od roku 2014 vrátane. TOPSET Solutions s.r.o.
132.00 €
Zmluva o poskytnutí služieb Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce Drahňov na roky 2011-2015. AS EKO s.r.o.
390.00 €
Poistná zmluva č. 6001657631 Poistenie majetku. Wüstenrot poisťovňa,
36.03 €
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Prevod vlastníctva k nájomnému bytovému domu s NŠ. CASON CONSULTING a.s.
970000.00 €
Zmluva č. 1/2014 o nájme pozemku Prenájom parc. KN-C č. 249/1, k.ú. Drahňov za účelom výstavby nájomného bytového domu s NŠ. CASON CONSULTING a.s.
50.00 €
Zmluva o dielo / zo dňa 04.03.2014/ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rozšírenie el. prípojky objektu ZŠ a MŠ v Drahňove. Mgr. Peter Krajník - ELEKTROMONT
450.00 €
Zmluva o dielo č. E/2014/0201 Stavebné opravy exteriéru a interiéru objektu ČOV Drahňov EUROTREND SK s.r.o.
34761.48 €
06/2014 Pravidelná dodávka mrazených a chladených výrobkov MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
05/2014 Pravidelná dodávka mlieka a mliečných výrobkov MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
04/2014 Pravidelná dodávka mäsa a mäsových výrobkov MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
03/2014 Pravidelná dodávka trvanlivých potravín MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
02/2014 Pravidelná dodávka pekárenských výrobkov MEDIPEK s. r. o.
0.00 €
5100307682S/2014 Dodávka elektriny, ČOM: 155749, trafostanica. Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
01/2014 Dodávka ovocia a zeleniny TIP TOP Doryová Erika
27000.00 €
č. VO 12022013 Poskytovanie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodávku tovaru, na poskytovanie služieb, na uskutočňovanie stavieb Lungo Mare, s.r.o.
9900.00 €
Dodatok č. 2/ DZ221401205720102 Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskoršieho Dodatku č. 1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve č. 9/2012 t o nájme nebytových priestorov prevádzkovej jednotky č. 211 840 Drahňov Dodatok č.2 k Zmluve č. 9/2012 t o nájme nebytových priestorov prevádzkovej jednotky č. 211 840 Drahňov COOP Jednota Nitra, SD
590.27 €
DOD/01-2013/0342013-IZ-5.0/V Národný projekt terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Dodatok 1/2014 Vývoz nebezpečných odpadov v zmysle platnej legislatívy. FURA s.r.o.
25.00 €
č: 01/11/13 Zabezpečenie a výkon stavebného dozoru na stavbu "Stavebná úprava chodníkov v obci Drahňov". Ing.Štefan Čižmár Agropro
2184.00 €
05/2013 Opravy miestnej komunikácie v obci Drahňov / výtlky/ Eurovia SK, a.s.
607.10 €
9900913866 prevod - zmena v osobe účastníka Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
100790500ZoP Pripojenie zariadenia do DS /trafostanica/. Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.3060133VVA Výstavba autobusových zastávok Eurovia SK, a.s.
23958.38 €
KZ zo dňa 04. 11. 2013 predaj nehnuteľnosti pozemok - druh záhrada o výmere 107 m2 parc.č.369/2 Obec Drahňov
1.00 €
KZ č. 60 F/2013 Dodanie traktora s príslušenstvom AGROKOM - PLUS, spol.s r. o.
104728.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /903995235/ aktivácia služieb Slovak Telekom, a.s.
9.98 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb /30.10.2013/ Nokia 301, SIM karta, 903995235 Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /903283275// aktivácia služieb Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb /30.10.2013/ Nokia 301, SIM karta, 903283275 Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb /903995388/ aktivácia služieb Slovak Telekom, a.s.
10.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb /30.10.2013/ Nokia 301, SIM karta, 903995388 Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Dodatok č. 1 Zmena termínu ukončenia diela do 30.03.2014. Eurovia SK, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo /zo dňa 28.10.2013/ Vypracovanie žiadosti o NFP z programu "Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie". Eurotech Group, s.r.o.
200.00 €
Dodatok č.2 ku kúpnej zmluve zo dňa 25.06.2013 Prevod stožiarovej terafostanice 22/0, 4 KV, s transformátorom typu: KOÚM 325/20 EKOLOSERVIS, s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č: 4907.2060004VVA na stavebné práce Úprava lehoty plnenia a ceny. Eurovia SK, a.s.
777703.20 €
Kúpna zmluva /12.09.2013/ Prevod nehnuteľnosti. Obec Drahňov
1.00 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.3060055VVA Stavebné úpravy chodníkov v obci Drahňov. Eurovia SK, a.s.
34782.19 €
KZ 22.08.2013 Prevod nehnuteľnosti 258 m2 ostatné plochy Obec Drahňov
1.00 €
Dodatok č. 3/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 10.06.2008 Zber objemného a stavebného odpadu. FURA s.r.o.
75.00 €
Kúpna zmluva č. 1 Vybavenie nových priestorov základnej školy školským nábytkom Štefan Ščerba - ŠČERBA
17980.18 €
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.06.2013 Oprava a rozpis údajov týkajúcich sa stavieb zapísaných na LV č. 511. EKOLOSERVIS, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 1/07/2013 Oprava interiéru kuchyne a jedálne MŠ BUKÓ-firma, s.r.o.
35830.80 €
05072013 Pozemok par.č.369/2 Obec Drahňov
0.00 €
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, číslo: 03/05/13 Vypracovanie PD - Riešenie odvodňovacích kanálov v obci Drahňov. Ing.Štefan Čižmár Agropro
9810.00 €
Zmluva o dielo číslo: 130603/KF Základná škola - vytvorenie nových priestorov predeľovacími priečkami Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
23746.22 €
Zmluva zo dňa 27.06.2013 Vykonanie auditu v rozsahu ustanovení zákona č. 431/2002 o účtovníctve a zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu Ing. Slávka Molčányiová, PhD.
1000.00 €
25062013 Kúpa nehnuteľného a hnuteľného majetku EKOLOSERVIS, s.r.o.
415000.00 €
Mandátna zmluva č: 02/05/13 Stavebný dozor pre stavbu "Úprava vjazdov do dvorov". Ing.Štefan Čižmár Agropro
1540.00 €
Mandátna zmluva č: 01/05/13 Stavebný dozor pre stavbu "Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov". Ing.Štefan Čižmár Agropro
1450.00 €
Zmluva o dielo /zo dňa 24.06.2013/ Dodávka a montáž rozvádzača kompenzácie účinníka na ČOV Drahňov. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
4414.80 €
Dodatok 2/2013 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. číslo 20 01 08 v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. FURA s.r.o.
10.00 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.3060014VVA Úprava vjazdov do dvorov v obci Drahňov. Eurovia SK, a.s.
23766.82 €
Zmluva o dielo č. 11/05/2013 Kamerový systém v objekte Základnej školy v obci Drahňov. SYTELI, s.r.o.
11820.12 €
Dodatok 1/2013 k zmluve poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi z 10.06.2008 Zber jedlých olejov a tukov kat. číslo 20 01 25 v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. FURA s.r.o.
0.00 €
RZ č. 04/2013 Zabezpečenie kateringu pre stretnutie dôchodcov v obci Drahňov SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1800.00 €
Zmluva o dielo /10 05 2013/ Prepadové potrubia - kanalizácia Drahňov ZEPO, spol. s r.o.
2391.01 €
Nájomná zmluva č. 15/04/2013/SCKSK Predmetom nájmu je časť parcely C-KN č. 615 - rozsah ochranného pásma kanalizácie. Košický samosprávny kraj, Správa ciest KSK
1.00 €
k Zmluve o aktualizácii programov Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu programov Win CITY Evidencia obyvateľova TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
A12/42/13/13 Opatrenia na ochranu pred povodňami Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca Michalovce
0.00 €
034/2013-IZ-5.0/V Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a Obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
Kúpna zmluva č. 01/03/2013 Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (nábytok) Valéria Albertová - RIA NÁBYTOK
3794.00 €
Kúpna zmluva č. 10/2013 Rozšírenie a modernizácia priestorov školskej jedálne (gastrozariadenie) EUROGASTROP, s.r.o.
7310.51 €
03/2013 Oprava, údržba, nastavenie verejného osvetlenia, elektrických zariadení, náhradných dielov a príslušenstva obce Drahňov. Montáž, demontáž, oprava údržba vianočného osvetlenia, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
9800.00 €
Zmluva o dielo č. 2013/02/11 Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie BOSKOV s.r.o.
3000.00 €
Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 10.02.2009 Povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami. Ing.Ďurovčík Jaroslav DELI
0.00 €
Dodatok č.2 Priebežna aktualizácia programov Win CITY Miestne dane, kataster TOPSET Solutions s.r.o.
145.00 €
Zmluva o dielo č. KF-2013/01 Obnova NKP v obci Drahňov - Kaplnka pohrebná, č. ÚZPF 20/0 - Výmena existujúcich okien a dverí. Ing. Milan Kimak - KIMAK FABRIC
2915.00 €
Zmluva o dielo č. 4907.2060097VVA Oprava priepustov pred rodinnými domami v obci Drahňov Eurovia SK, a.s.
19549.17 €
č.: 02/2013 Dodávka potravín Monika IŠTENEŠOVÁ
9000.00 €
č. 01/2013 Poskytovanie služby - Práca s fekálnym vozidlom , prečistenie kanalizácie, čistenie montáž revíznych šiacht, monitorovanie kanalizácie, čistenie žúmp Ladislav JAKUB-CSACSA
9849.00 €
Zmluva o dielo č. 12/2012 - EKOLAB Fyzikálno-chemické analýzy odpadových vôd - ČOV Drahňov.. EKOLAB, s.r.o.
1444.44 €
Zmluva o dielo - 17.12.2012 Oprava dverí a okien objektov v majetku obce. Novplast, s.r.o.
835.71 €
zo dňa 14.12.2012 Deratizácia intravilánu obce Drahňov. MVDr. Rešo Rudolf - LIVA
0.00 €
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a odmene za právne služby zo dňa 31.1.2003 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaí právnych služieb a odmene za právne služby JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ
1500.00 €
04/2012 Oprava,údržba, nastavenie, dodávka plynových kotlov, plynových zariadení, náhradných dielov a príslušenstva, vykonanie odbornej prehliadky a skúšky plyn.zariadení kotlov a náhradných dielov JEŠO Robert
10000.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801/0045/07 Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory" sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2,, ktkorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Dodatok č. 1/DZ221401205720101 k Zmluve o poskytnutí k Zmluve o poskytnutí NFP číslo Z2214012057201 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
CRM00079 Inzercia Zlaté stránky MEDIATEL, spol. s r.o.
144.00 €
Zmluva o dielo č. 02/02/2011 Pasívne optické rozvody pre internetizáciu obce Drahňov SYTELI, s.r.o.
34044.00 €
Nájomná zmluva č. 9/2012T o nájme nebytových priestorov PJ č. 211-840 Drahňov Prenájom budovy súp.č. 275. COOP Jednota Nitra, SD
1.00 €
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 16/2012/IZ Zriadenie vecného bremena na parc. C-KN 615, k.ú. Drahňov Košický samosprávny kraj
860.00 €
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č.: 060/4.1MP/2009 Rušenie zmluvného záväzku na základe dohody. Ministerstvo životného prostredia SR
0.00 €
Dodatok č. 1 k ZoD č. 16/10/2010 Rozšírenie rozsahu prác a dodávok. SYTELI, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo č. 2012/05/08 Vypracovanie PD pre stav.povolenie: Zmena využitia stavby - rodinný dom súpisné číslo 155 na administratívne účely BOSKOV s.r.o.
4700.00 €
Rámcová zmluva č.03/2012 Oprava a údržba dispozičných vozidiel obce Drahňov Milan Kister MK Servis
4000.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č: 4907.206000VVA Zmeny a doplnky ZoD č. 4907.206000VVA po vzájomnej dohde. Eurovia SK, a.s.
0.00 €
Zmluva o dielo číslo: 4907.2060004VVA Dodávka a realizácia stavebných prác na predmet zákazky "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Eurovia SK, a.s.
783238.86 €
ZoD zo dňa 28.05.2012 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie odplaty za zriadenie vecného bremena (Drahňov-Splašková kanalizácia a ČOV) Ing. Igor Bajužík
600.00 €
ZoD zo dňa 21.05.2012 Oprava nútorných omietok, hygienická maľba a olejový náter priestorov v majetku obce Július Kun, Maľby-nátery
9897.82 €
Rámcová zmluva č.02/2012 Zabezpečenie kateringu pre kultúrnu akciu "Stretnutie dôchodcov" SD GASTRO s. r. o., Trebišov
1800.00 €
Rámcová zmluva č.01/2012 Servis kopírovacieho stroja a dodávka spotrebného materiálu IKARO s.r.o.
6850.32 €
565 456456 Slovak Telekom, a.s.
66.00 
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 139/2010 Zmena sídla a štatutára mandatára (výkon ext.manažmentu pre projekt "Regenarácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov". Zmena sadzby DPH. Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
26210.40 
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 139/2010 Zmena sídla,štatutára mandanta a sadzby DPH (ext.manažment pre projekt "Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov") ENICCO, a.s.
262010.40